PRÁCTICAS EXTERNAS ETSAC

obradoiroorientaciónlaboral_1


 

EQUIPO TEAMS PARA INFO ACTUALIZADA E ACTIVADO ALOMENOS MENTRAS DURE A SUSPENSIÓN TEMPORAL DA ACTIVIDADE DOCENTE PRESENCIAL.

preme no logo para acceder ou solicitar acceso ao equipo de TEAMS


RR para adaptar el procedimiento de las prácticas curriculares e extracurric.

Anuncio GL [pdf]

Anuncio ES [pdf]

 


Ofertas de empresas e Organismos:

 

OFERTAS PUBLICADAS NA WEB DA ETSAC:

 • Publicación de OFERTA: 20/07/2020  Oferta de práctica/s para colaborar co equipo da 35th PLEA CONFERENCE SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
  https://www.plea2020.org/
  Sustainable Architecture | Plea2020 | Spain
  PLEA Association is an organization engaged in a worldwide discourse on sustainable architecture and urban design through annual international conferences, workshops and publications. It has created a community of several thousand professionals, academics and students from over 40 countries. Participation in PLEA activities is open to all whose work deals with architecture and the built …

  • DATAs:  DEL 01/08/2020 AL 01/10/2020
  • HORAS: 120
  • ECTS: 3.4
  • RETRIBUCIÓN: >80%SMI  (aprox. 600€ a tempo parcial)
  • Descrición das tarefas ou actividades formativas relacionadas cos seus estudos que realizará o/a alumno/a
   • Colaboración en la organización de Congreso Internacional sobre Arquitectura Sustentable que será realizada de forma virtual (online).
    As tarefas a realizar incluirán a asistencia na montaxe e maquetación dos Libros de Actas, preparación e montaxe das sesións das conferencias, asistencia na supervisión da realización das xornadas, asistencia na xestión do correo e na difusión en redes sociais.
  • Coñecementos específicos que deberá posuír o/a alumno/a antes de realizar as prácticas
   • Nivel de inglés C1
   • Manexo de programas de maquetación editorial (tipo InDesign ou similar)
   • Manexo de programas de edición e montaxe de video (tipo OBS Studio ou similar)
   • Manexo de sistemas de vídeo-conferencia (tipo MS Teams)
  • Formación e competencias que adquirirá o/a alumno/a cando remate as prácticas
   • Formación transversal alomenos nas seguintes competencias do Grado en Estudos de Arquitectura: B2, B3, B4, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8 , ou preparatoria no Máster Universitario en Arquitectura: BM3, BM6, BM8, CM1, CM3, CM3, CM4, CM5, CM6, CM8.
   • Coñecemento dos traballos e temas de investigación no ámbito da sustentabilidade na arquitectura.
   • Coñecemento da organización dunha Conferencia Científica
   • Coñecemento da organización de eventos online.
   • Traballo en equipo
   • SE ESTÁS INTERESADO, ENVÍA O TEU CURRÍCULO AO CORREO: prácticas.externas.etsac@udc.es indicando no asunto “OFERTA PLEA 2020”

 

 • Publicación de OFERTA: 30/06/2020 oferta COHOUSING
  • Datos:
   • Estudio de Arquitectura integrado no colectivo Cohousing Galicia busca estudantado en prácticas para desenrolo e investigación sobre prototipos de novos modelos habitacionais.
   • Teñen interés na integración do/a alumno/a no equipo para unha mellor implicación no proxecto e buscan unha “persoa proactiva, inqueda e interesada no trabajo en proxectos de interese social“.
   • O resultado final será exposto nun evento sobre emprendimento a desenrolar en Setembro na cidade de Pontevedra.
   • A colaboración sería en Xullo, Agosto e primeira quincena de setembro, preferiblemente en horario de mañá (4 horas/dia).
   • O estudio está emprazado en Marín, Pontevedra.
   • O teletraballo parcial contmémplase só puntualmente.
   • Retribución: >80% SMI. (a definir segundo sea tempo completo ou parcial)
  • Contacto:
   • Se estás interesada/o solicita os datos de contacto do estudio de Arquitectura na dirección practicas.externas.etsac@udc.es indicando no asunto “OFERTA COHOUSING GALICIA”

 

Loading...

Loading…

 

Loading...

Loading…


 • CHECKLIST DE AXUDA PRÁCTICAS EXTERNAS:

preme na imaxe para abrila

 


 • INFORMACIÓN XERAL:
  • Coordinador: Santiago Pintos Pena
  • Contacto: practicas.externas.etsac@udc.es
  • Atención presencial: NON DISPOÑIBLE POLA SITUACIÓN DA COVID.
  • Atención non presencial: correo-e ou equipo TEAMS

 • DEFINICIÓN, NATUREZA E CARACTERES DAS PRÁCTICAS EXTERNAS.
  • Artigo 5 Regulamento de Prácticas Externas UDC. MODALIDADES
   • a) Prácticas externas curriculares, que se configuran como materias dun plan de estudos concarácter obrigatorio ou optativo.
   • b) Prácticas externas extracurriculares que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que, aínda tendo o mesmo obxectivo que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plan de estudos. Non obstante serán recollidas no suplemento europeo ao título segundo a normativa vixente.
  • Artigo 2. “Real decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios.
   1.  As prácticas académicas externas constitúen unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes universitarios e supervisada polas universidades, cuxo obxectivo é permitirlles a estes aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que os preparen para o exercicio de actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa capacidade de emprendemento.
   2. Poderanse realizar na propia universidade ou en entidades colaboradoras, tales como, empresas, institucións e entidades públicas e privadas no ámbito nacional e internacional.
   3. Dado o carácter formativo das prácticas académicas externas, da súa realización non derivarán, en ningún caso, obrigas propias dunha relación laboral nin o seu contido poderá dar lugar á substitución da prestación laboral propia de postos de traballo.
   4. Así mesmo, e no caso de que ao finalizar os estudos o estudante se incorporase ao cadro de persoal da entidade colaboradora, o tempo das prácticas non computará para os efectos de antigüidade nin eximirá do período de proba, salvo que no oportuno convenio colectivo aplicable estivese expresamente estipulado algo distinto.
   5. No ámbito das administracións públicas, entidades de dereito público e demais organismos públicos, a realización nos ditos organismos das prácticas académicas externas non poderá ter a consideración de mérito para o acceso á función pública nin será computada para os efectos de antigüidade ou recoñecemento de servizos previos