PRÁCTICAS EXTERNAS ETSAC

obradoiroorientaciónlaboral_1


 

EQUIPO TEAMS PARA INFO ACTUALIZADA E ACTIVADO ALOMENOS MENTRAS DURE A SUSPENSIÓN TEMPORAL DA ACTIVIDADE DOCENTE PRESENCIAL.

preme no logo para acceder ou solicitar acceso ao equipo de TEAMS


RR para adaptar el procedimiento de las prácticas curriculares e extracurric.

Anuncio GL [pdf]

Anuncio ES [pdf]

 


Ofertas de empresas e Organismos:

 

OFERTAS PUBLICADAS NA WEB DA ETSAC:

 • OFERTAS EN VIGOR
  • SANTOS.
   • CONTACTO: Vanessa Agrelo.  ( vagrelo@santos.es )
   • PERFIL Y CARACTERÍSTICAS (DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA):
    • Empresa fabricante de mobiliario de cocina, ahora inmersa en reformas de instalaciones así como de construcción de otras nuevas..
    • Las prácticas se desarrollarían en las instalaciones centrales de la empresa, ubicadas en Lg. Camporrapado, 15882 Boqueixón (área de influencia/limítrofe de Santiago de Compostela)
    •  Las condiciones serían lo mínimo que marca el convenio >80% SMI, pudiendo valorar otros porcentajes superiores en función de la aportación del perfil candidato.
    •  Horario de trabajo a convenir.
 • OFERTAS REMATADAS
  • Publicación de OFERTA: 20/07/2020  Oferta de práctica/s para colaborar co equipo da 35th PLEA CONFERENCE SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
  • Publicación de OFERTA: 30/06/2020 oferta COHOUSING

 

Loading...

Loading…

 

Loading...

Loading…


 • CHECKLIST DE AXUDA PRÁCTICAS EXTERNAS:

preme na imaxe para abrila

 


 • INFORMACIÓN XERAL:
  • Coordinador: Santiago Pintos Pena
  • Contacto: practicas.externas.etsac@udc.es
  • Atención presencial: NON DISPOÑIBLE POLA SITUACIÓN DA COVID.
  • Atención non presencial: correo-e ou equipo TEAMS

 • DEFINICIÓN, NATUREZA E CARACTERES DAS PRÁCTICAS EXTERNAS.
  • Artigo 5 Regulamento de Prácticas Externas UDC. MODALIDADES
   • a) Prácticas externas curriculares, que se configuran como materias dun plan de estudos concarácter obrigatorio ou optativo.
   • b) Prácticas externas extracurriculares que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que, aínda tendo o mesmo obxectivo que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plan de estudos. Non obstante serán recollidas no suplemento europeo ao título segundo a normativa vixente.
  • Artigo 2. “Real decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios.
   1.  As prácticas académicas externas constitúen unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes universitarios e supervisada polas universidades, cuxo obxectivo é permitirlles a estes aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que os preparen para o exercicio de actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa capacidade de emprendemento.
   2. Poderanse realizar na propia universidade ou en entidades colaboradoras, tales como, empresas, institucións e entidades públicas e privadas no ámbito nacional e internacional.
   3. Dado o carácter formativo das prácticas académicas externas, da súa realización non derivarán, en ningún caso, obrigas propias dunha relación laboral nin o seu contido poderá dar lugar á substitución da prestación laboral propia de postos de traballo.
   4. Así mesmo, e no caso de que ao finalizar os estudos o estudante se incorporase ao cadro de persoal da entidade colaboradora, o tempo das prácticas non computará para os efectos de antigüidade nin eximirá do período de proba, salvo que no oportuno convenio colectivo aplicable estivese expresamente estipulado algo distinto.
   5. No ámbito das administracións públicas, entidades de dereito público e demais organismos públicos, a realización nos ditos organismos das prácticas académicas externas non poderá ter a consideración de mérito para o acceso á función pública nin será computada para os efectos de antigüidade ou recoñecemento de servizos previos