PRÁCTICAS EXTERNAS ETSAC

obradoiroorientaciónlaboral_1


 

EQUIPO TEAMS PARA INFO ACTUALIZADA.

preme no logo para acceder ou solicitar acceso ao equipo de TEAMS


Charla de la FUAC sobre Prácticas Remuneradas.


Cuestions previas.

 • A ETSA establece as prácticas extracurriculares como unha actividade de complemento formativo . Así o estudantado pode obter ECTS cun recoñecemento máximo de 6 , sempre e cando o alumnado e empresa cumpran o percorrido que figura desenrolado nesta web.
 • Pode realizar as prácticas todo o estudantado da UDC que superaran o 50% de créditos para títulos de grao (incluíndo toda a formación básica) e o 25% para mestrados. Estas prácticas teñen carácter voluntario durante o período de formación aínda que non estean incluídas nos plans de estudo.
 • O estudantado pode solicitar a súa inclusión no Suplemento Europeo do Título.
 • Ao ser remuneradas a entidade colaboradora ten a obriga de dar de alta e cotizar á Seguridade Social (sen bonificación).
 • A relación laboral da empresa co estudantado enmárcase nun marco regulatorio que pode ser cambiante. Aclarar entón que a escola non actúa como empleadora ou xestoría laboral.  A nosa labor é académica ao comprobar que as prácticas poden considerarse complemento formativo.
 • En resumo: debe separarse o que hai que facer para contratar a alguén en prácticas do que hai que facer para que esas prácticas computen como ECTS.
 • Os impresos a utilizar están nesta ligazón.

Ofertas de empresas e Organismos:

OFERTAS PUBLICADAS NA WEB DA ETSAC:

 • OFERTAS EN VIGOR
  • ETSAC
  • FUAC (NOTA: Se na lista hai algunha oferta que te interese, pero rematou o periodo de inscrición. Podes contactar coa FUAC para que o consulten.)
 • OFERTAS REMATADAS
  • ESTUDIO DE ARQUITECTURA EN A CORUÑA
  • CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS MODULARES EN MADERA UBICADA EN PONTEVEDRA
  • ESTUDIO DE ARQUITECTURA EN A CORUÑA
  • CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS MODULARES EN MADERA UBICADA EN PONTEVEDRA
  • EMPRESA DE “SOLUCIONES INTEGRALES PARA EQUIPACIÓN DE ESPACIOS” EN A CORUÑA.
  • SANTOS.
   • CONTACTO: Vanessa Agrelo.  ( vagrelo@santos.es )
  • ESTUDIO EN PONTEVEDRA
  • Publicación de OFERTA: 20/07/2020  Oferta de práctica/s para colaborar co equipo da 35th PLEA CONFERENCE SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
  • Publicación de OFERTA: 30/06/2020 oferta COHOUSING

 


 

Loading...

Loading…

 

Loading...

Loading…


 • CHECKLIST DE AXUDA PRÁCTICAS EXTERNAS:

preme na imaxe para abrila


Ligazón para comprobación da sinatura do convenio da empresa

Nota: é probable que a actualización dos convenios asinado non sea en tempo real.

 


 • INFORMACIÓN XERAL:
  • Coordinador: Santiago Pintos Pena
  • Contacto: practicas.externas.etsac@udc.es
  • Atención presencial: NON DISPOÑIBLE POLA SITUACIÓN DA COVID.
  • Atención non presencial: correo-e ou equipo TEAMS

 • DEFINICIÓN, NATUREZA E CARACTERES DAS PRÁCTICAS EXTERNAS.
  • Artigo 5 Regulamento de Prácticas Externas UDC. MODALIDADES
   • a) Prácticas externas curriculares, que se configuran como materias dun plan de estudos concarácter obrigatorio ou optativo.
   • b) Prácticas externas extracurriculares que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que, aínda tendo o mesmo obxectivo que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plan de estudos. Non obstante serán recollidas no suplemento europeo ao título segundo a normativa vixente.
  • Artigo 2. “Real decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios.
   1.  As prácticas académicas externas constitúen unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes universitarios e supervisada polas universidades, cuxo obxectivo é permitirlles a estes aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que os preparen para o exercicio de actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa capacidade de emprendemento.
   2. Poderanse realizar na propia universidade ou en entidades colaboradoras, tales como, empresas, institucións e entidades públicas e privadas no ámbito nacional e internacional.
   3. Dado o carácter formativo das prácticas académicas externas, da súa realización non derivarán, en ningún caso, obrigas propias dunha relación laboral nin o seu contido poderá dar lugar á substitución da prestación laboral propia de postos de traballo.
   4. Así mesmo, e no caso de que ao finalizar os estudos o estudante se incorporase ao cadro de persoal da entidade colaboradora, o tempo das prácticas non computará para os efectos de antigüidade nin eximirá do período de proba, salvo que no oportuno convenio colectivo aplicable estivese expresamente estipulado algo distinto.
   5. No ámbito das administracións públicas, entidades de dereito público e demais organismos públicos, a realización nos ditos organismos das prácticas académicas externas non poderá ter a consideración de mérito para o acceso á función pública nin será computada para os efectos de antigüidade ou recoñecemento de servizos previos

 


RR para adaptar el procedimiento de las prácticas curriculares e extracurric.

Anuncio GL [pdf]

Anuncio ES [pdf]


Contexto normativo, educativo, institucional e miscelanea.