Goberno

Dacordo co disposto no Regulamento de Réxime interno aprobado polo consello de goberno da Universidade o 15 de maio de 2007  o goberno da escola correspóndelle á xunta de escola e a un/unha director/a que estará asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polo subdirector-xefe de estudos, outros/as subdirectores/as, se é o caso, e o/a secretario/a.

Xunta de Escola

Membros da Xunta de Escola da ETS de Arquitectura (08.10.2021)

Equipo de dirección

Alén da Xunta de Escola, o goberno da ETSA corresponde ao director, asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polos subdirectores e un secretario. Actualmente o equipo de dirección da ETSA está composto polas seguintes persoas:

Director
Plácido Lizancos Mora | etsacdir@udc.es
Secretaria e Responsable de Calidade
María Sonia Vázquez Díaz | administracion.etsa@udc.es
Subdirector e Xefe de estudos
Miguel Abelleira Doldán
Subdirectora de Relacións Internacionais e Alumnado
Zaida García Requejo
Subdirector de Extensión Universitaria e Infraestructuras
Carlos Quintáns Eiras

Comisións

Comisión Permanente
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 15 de octubre de 2021)

É unha comisión en que a Xunta de Escola delega as funcións que especifica o regulamento da Escola. Correspóndelle, entre outros labores, o nomeamento das restantes comisións, propor a orde do día da Xunta de Escola, informar do orzamento anual, elaborar a política académica do centro de acordo coas liñas aprobadas pola Xunta, e aprobar os calendarios de exames e os horarios de aulas.

Presidente: Lizancos Mora, Plácido
Subdirectores:
García Requejo, Zaida
Abelleira Doldán, Miguel
Quintáns Eiras, Carlos
Secretario: Vázquez Díaz, María Sonia
10 profesores en representación das áreas de coñecemento
Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón; Raya de Blas, Antonio
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis; Caridad Yáñez, Eduardo
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Estévez Cimadevila, Javier
Matemática aplicada: Otero Piñeiro, Victoria
Proxectos Arquitectónicos: Crespo González, Cristóbal; Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús
7 representantes do alumnado
Cordero Álvarez, Adrián; Domínguez Calvo, Manuel; Nolasco Coriñas, Víctor; Mosquera García, Miguel; Picallos Alló, Olalla; Román Carracedo, Sara; Vázquez Abelenda, Noelia
1 representante do PAS: Mongil García, María Luisa

Comisión Docente
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 15 de octubre de 2021)

É a comisión responsable de coordinar e supervisar a metodoloxía didáctica e o rendemento dos docentes, estudar e informar das solicitudes de revisión de exame así como coordinar e mais supervisar os asuntos e as actividades docentes do centro.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Subdirector‐Xefe de estudos: Abelleira Doldán, Miguel
Directores e/ou coordinadores das áreas
Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Bermúdez Graíño, José Manuel
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Proxectos Arquitectónicos: Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús
3 representantes do estudantado
Picallos Alló, Olalla; Román Carracedo, Sara; Vázquez Abelenda, Noelia
1 representante do PAS: Mongil García, María Luisa
Secretaria: Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión Económica
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 15 de octubre de 2021)

É a encargada de velar polos asuntos económicos do centro, de investimentos e patrimoniais, de supervisar a xestión económica, os estados das contas e a liquidación anual, previamente á súa aprobación pola Comisión Permanente.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Subdirector‐Xefe de estudos: Abelleira Doldán, Miguel
Un profesor en representación de cada unha das áreas
Composición Arquitectónica: Louzao Martínez, Xabier
Construcións Arquitectónicas: Hermo Sánchez, Víctor
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pernas Alonso, Inés
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Muñíz Gómez, Santiago
Proxectos Arquitectónicos: Carreiro Otero, María Concepción
Urbanística e Ordenación do Territorio: García Fontán, Cristina
3 representantes do estudantado
Domínguez Calvo, Manuel; Román Carracedo, Sara; Pérez Mosteiro, Eva
Xefa dos servizos administrativos: Mongil García, María Luisa
Secretaria: Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión de Cultura
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 15 de octubre de 2021)

É a responsable da organización e da coordinación das actividades culturais do centro.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Un profesor en representación de cada unha das áreas
Composición Arquitectónica: Río Vázquez, Antonio
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Expresión Gráfica Arquitectónica: Lorenzo Durán, Margarita
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: López César, Isaac
Proxectos Arquitectónicos: Rodríguez Blanco, Emilio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Gallego Picard, Pablo
3 representantes do estudiantado
Cordero Álvarez, Adrián; Gómez Gómez, Brais; Nolasco Cortiñas, Víctor
1 representante do PAS: Yáñez Arca, Marcos

Comisión de Biblioteca
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 15 de octubre de 2021)

Ten como misión desenvolver a política de adquisicións e o funcionamento da biblioteca do centro, así como da mediateca, a videoteca, o arquivo histórico etc.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Directora da biblioteca: Sanjuan Pedreira, María Araceli
Un profesor en representación de cada unha das áreas
Composición Arquitectónica: Pérez Sánchez, Yolanda
Construcións Arquitectónicas: Quintáns Eiras, Carlos
Expresión Gráfica Arquitectónica: Fernández-Gago Longueira, Paula
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: López César, Isaac
Proxectos Arquitectónicos: López Bahút, Emma
Urbanística e Ordenación do Territorio: Gallego Picard, Pablo
4 representantes do estudantado
Gómez Gómez, Brais; Nolasco Cortiñas, Víctor; Pérez Mosteiro, Eva; Picallos Alló, Olalla
Un membro do PAS: Yáñez Arca, Marcos

Comisión de Validacións
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 15 de octubre de 2021)

Encárgase de estudar as distintas solicitudes de validación de estudos nacionais ou estranxeiros e de levar á Reitoría a correspondente proposta de validación.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Subdirector‐Xefe de estudos: Abelleira Doldán, Miguel
Un profesor en representación de cada área de coñecemento:
Composición Arquitectónica: Caridad Graña, Juan Antonio
Construcións Arquitectónicas: Antelo Tudela, Enrique
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pernas Alonso, Inés
Matemática Aplicada: Otero Piñeiro, Victoria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras: Estévez Cimadevila, Javier
Proxectos Arquitectónicos: Pedrós Fernández, Óscar
Urbanística e Ordenación do Territorio: González Harguindey, Javier
2 representantes do estudiantado:
Vázquez Abelenda, Noelia; Pérez Mosteiro, Eva
A xefa dos servizos administrativos correspondente: Miras Cernadas, Herminia
Secretaria: Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión de Normalización Lingüística
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 28 de junio de 2021)

Ten como finalidade a de incentivar o emprego do galego en distintos ámbitos da vida universitaria: traballos de investigación, docencia, actividades de dinamización…

Coordinador: Vázquez Mosquera, Xosé Manuel
Representante do PDI: García Requejo, Zaida
Representante do PAS: Carballal Graña, Susana
Representante do alumnado: Mosquera García, Miguel

Comisión de Calidade
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 28 de junio de 2021)

Director (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Secretario e responsable de calidade da ETSAC (Vicepresidente):  Vázquez Díaz, María Sonia
Responsable das titulacións de Grao en Arquitectura e Grao en Estudos de Arquitectura:  Abelleira Doldán, Miguel
Responsable do Grado en Paisaxe: García Fontán, Cristina
Coordinador do Mestrado en Arquitectura: Creus Andrade, Juan José
Coordinador do Mestrado de Rehabilitación: Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Administradora da ETSAC: Mirás Cernadas, Herminia
2 representantes do PDI: Castro García, Óscar; Rodríguez Álvarez, Jorge
2 Representantes alumnos: Domínguez Calvo, Manuel; Román Carracedo, Sara
1 Representante PAS: Graña Seijo, Vanessa

Tribunal de Avaliación por Compensación
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 28 de junio de 2021)

Director (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Suplente (Subdirector): Quintáns Eiras, Carlos
Secretario:  Vázquez Díaz, María Sonia
Suplente 1: Vázquez Rodríguez, José Antonio
Suplente 2: Otero Piñeiro, María Victoria
Actuarán no caso de titulacións de Grao ou Mestrado os seus coordinadores
Coordinador Graos en Arquitectura/en Estudos de Arquitectura: Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Coordinador Mestrado en Arquitectura: Creus Andrade, Juan José
Coordinadora Mestrado en Arquitectura da Paisaxe: García Fontán, Cristina
Coordinador Mestrado en Rehabilitación: Blanco Lorenzo, Enrique
3 vogais profesores
Titulares: Pernas Alonso, Inés; Gallego Picard, Pablo; Fernández Albalat Ruiz, Andrés
Suplentes: Abelleira Doldán, Miguel; Rodríguez Cheda, José Benito; Aragón Fitera, Jorge
1 vogal PAS
Titular: Mirás Cernadas, Herminia. Suplente: Bao Ibe, Rosana
1 vogal alumno por cada nivel de estudos
Grao: Titular: Román Carracedo, Sara. Suplente: Vázquez Abelenda, Noelia
Mestrado: Titular: Díaz Reiríz, Alejandra. Suplente: Varela Fernández, Mónica

Comisión Académica do Mestrado Universitario en Arquitectura
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 28 de junio de 2021)

Director ETSAC (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Coordinador do título (Vicepresidente): Creus Andrade, Juan José
Vogal: Subdirector-Xefe de estudos : Abelleira Doldán, Miguel
Vogais das áreas de coñecemento:
Composición Arquitectónica. Titular: Paz Agras, Luz. Suplente: Blanco Lorenzo, Enrique
Construcións Arquitectónicas. Titular: Quintáns Eiras, Carlos. Suplente: Bermúdez Graíño, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras. Titular: Estévez Cimadevila, Francisco Javier. Suplente: Suárez Riestra, Félix
Proxectos Arquitectónicos. Titular: Prieto López, Juan Ignacio. Suplente: Crespo González, Cristóbal
Urbanismo e Ordenación do Territorio. Titular: Conde García, Jesús. Suplente: López González, Cándido Jaime
Representante do alumnado: Díaz Reiríz, Alejandra. Suplente: Carrillo García, Carmela
Administradora do centro: Mirás Cernadas, Herminia
Secretaria: Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión Académica do Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 30 de julio de 2021)

Director ETSAC (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Coordinador do título (Vicepresidente): Blanco Lorenzo, Enrique
Subdirector-Xefe de estudos (vogal): Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogais das áreas de coñecemento:
Composición Arquitectónica. Titular: Paz Agras, Luz. Suplente: Louzao Martínez, Xabier
Construcións Arquitectónicas. Titular: Garitaonaindía de Vera, José Ramón. Suplente: Raya de Blas, Antonio
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras. Titular: Estévez Cimadevila, Francisco Javier. Suplente: Suárez Riestra, Félix
Expresión Gráfica Arquitectónica. Titular: Tarrío Carrodeguas, Santiago. Suplente: López Chao, Vicente
Representante do alumnado: López Ruibal, Estefanía
Administradora do centro: Mirás Cernadas, Herminia
Secretaria: Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión de Coordinación Interuniversitaria do Grao en Paisaxe (CCIGP)

Director da ETSAC (UDC): Lizancos Mora, Plácido
Coordinadora do título (UDC): García Fontán, Cristina
Coordinadora do título (USC): Iglesias Díaz, Isabel
Director da EPS de Enxeñaría (USC): Cuesta García, Tomás
Subdirector de Calidade da EPS de Enseñaría (USC): Fernández Vidal, Xosé Ramón
Subdirector de Calidade da ETSAC (UDC): Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión Académica do Grao en Paisaxe
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 30 de xullo de 2021)

Director ETSAC (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Coordinadora do título: García Fontán, Cristina
Subdirectora-Xefa de estudos: Abelleira Doldán, Miguel
Responsable de Calidade da ETSAC: Vázquez Díaz, María Sonia
PDI da titulación en representación de cada una das áreas implicadas:
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis
Matemáticas: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Construcciones Arquitectónicas: Santos Vázquez, Ángeles
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras: Aragón Fitera, Jorge
Composición Arquitectónica: Pérez Sánchez, Yolanda
Proxectos Arquitectónicos: Rodríguez Blanco, Emilio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Rodríguez Álvarez, Jorge
Representanto do PAS: Carballal García, Susana
Representantes del estudiantado: Vázquez Rosales, Victoria Valentina; Vilanova Dadín, Hío