Goberno

Dacordo co disposto no Regulamento de Réxime interno aprobado polo consello de goberno da Universidade o 15 de maio de 2007  o goberno da escola correspóndelle á xunta de escola e a un/unha director/a que estará asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polo subdirector-xefe de estudos, outros/as subdirectores/as, se é o caso, e o/a secretario/a.

Xunta de Escola

Membros da Xunta de Escola da ETS de Arquitectura 

Equipo de dirección

Alén da Xunta de Escola, o goberno da ETSA corresponde ao director, asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polos subdirectores e un secretario. Actualmente o equipo de dirección da ETSA está composto polas seguintes persoas:

Director
Plácido Lizancos Mora | etsacdir@udc.es
Secretaria e Responsable de Calidade
María Sonia Vázquez Díaz | administracion.etsa@udc.es
Subdirector e Xefe de estudos
Miguel Abelleira Doldán
Subdirectora de Relacións Internacionais e Alumnado
Zaida García Requejo
Subdirector de Extensión Universitaria e Infraestructuras
Carlos Quintáns Eiras

Comisións

Comisión Permanente

É unha comisión en que a Xunta de Escola delega as funcións que especifica o regulamento da Escola. Correspóndelle, entre outros labores, o nomeamento das restantes comisións, propor a orde do día da Xunta de Escola, informar do orzamento anual, elaborar a política académica do centro de acordo coas liñas aprobadas pola Xunta, e aprobar os calendarios de exames e os horarios de aulas.

Presidencia
Lizancos Mora, Plácido
Subdireccións
García Requejo, Zaida
Abelleira Doldán, Miguel
Quintáns Eiras, Carlos
Secretariado
Vázquez Díaz, María Sonia
10 membros do profesorado en representación das áreas de coñecemento
Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón; Raya de Blas, Antonio
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis; Caridad Yáñez, Eduardo
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Martín Gutiérrez, Emilio
Matemática aplicada: Otero Piñeiro, Victoria
Proxectos Arquitectónicos: Crespo González, Cristóbal; Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús
7 representantes do alumnado
Nolasco Coriñas, Víctor; Sobrado Pardo Martín; Talegón Balseiro, Iván; Torreiro Carro, Laba; Román Carracedo, Sara; Vázquez Abelenda, Noelia; Vidal Araujo, Rosana
1 representante do PAS: Carballar Graña, Susana

Comisión Docente

É a comisión responsable de coordinar e supervisar a metodoloxía didáctica e o rendemento dos docentes, estudar e informar das solicitudes de revisión de exame así como coordinar e mais supervisar os asuntos e as actividades docentes do centro.

Director
Lizancos Mora, Plácido
Subdirección e xefatura de estudos
Abelleira Doldán, Miguel
Direccións e/ou coordinacións das áreas
Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Bermúdez Graíño, José Manuel
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Martín Gutiérrez, Emilio
Proxectos Arquitectónicos: Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús
3 representantes do estudantado
Román Carracedo, Sara; Vázquez Abelenda, Noelia; Vidal Araujo, Rosana
1 representante do PAS
López-Cortón Díaz, Beatriz
Secretariado
Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión Económica

É a encargada de velar polos asuntos económicos do centro, de investimentos e patrimoniais, de supervisar a xestión económica, os estados das contas e a liquidación anual, previamente á súa aprobación pola Comisión Permanente.

Dirección
Lizancos Mora, Plácido
Subdirección e xefatura de estudos
Abelleira Doldán, Miguel
Un membro do profesorado en representación de cada área
Composición Arquitectónica: Louzao Martínez, Xabier
Construcións Arquitectónicas: Hermo Sánchez, Víctor
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pernas Alonso, Inés
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Muñíz Gómez, Santiago
Proxectos Arquitectónicos: Mesejo Conde, Mónica
Urbanística e Ordenación do Territorio: García Fontán, Cristina
3 representantes do estudantado
López Ferreira, Lidia; Picallos Alló, Olalla; Román Carracedo, Sara
Xefatura dos servizos administrativos
Lestón Lestón, Dolores
Secretariado
Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión de Cultura

É a responsable da organización e da coordinación das actividades culturais do centro.

Dirección
Lizancos Mora, Plácido
Un membro do profesorado en representación de cada área
Composición Arquitectónica: Río Vázquez, Antonio
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Expresión Gráfica Arquitectónica: Lorenzo Durán, Margarita
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: López César, Isaac
Proxectos Arquitectónicos: Rodríguez Blanco, Emilio
Urbanística e Ordenación do Territorio: López González, Cándido Jaime
3 representantes do estudiantado
Gómez Gómez, Brais; Millán Pena, Águeda; Nolasco Cortiñas, Víctor
1 representante do PAS
Fernández Janeiro, Cristina

Comisión de Biblioteca

Ten como misión desenvolver a política de adquisicións e o funcionamento da biblioteca do centro, así como da mediateca, a videoteca, o arquivo histórico etc.

Dirección
Lizancos Mora, Plácido
Dirección da biblioteca
Sanjuan Pedreira, María Araceli
Un membro do profesorado en representación de cada área
Composición Arquitectónica: Pérez Sánchez, Yolanda
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Expresión Gráfica Arquitectónica: Fernández-Gago Longueira, Paula
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: López César, Isaac
Proxectos Arquitectónicos: López Bahút, Emma
Urbanística e Ordenación do Territorio: Gallego Picard, Pablo
4 representantes do estudantado
Cousillas Carrera, Valeria Oliva; Gómez Gómez, Brais; Nolasco Cortiñas, Víctor; Muñíz Loira, David
Un membro do PAS

Comisión de Validacións

Encárgase de estudar as distintas solicitudes de validación de estudos nacionais ou estranxeiros e de levar á Reitoría a correspondente proposta de validación.

Dirección
Lizancos Mora, Plácido
Subdirección e xefatura de estudos
Abelleira Doldán, Miguel
Un membro do profesorado en representación de cada área
Composición Arquitectónica: Caridad Graña, Juan Antonio
Construcións Arquitectónicas: Antelo Tudela, Enrique
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pernas Alonso, Inés
Matemática Aplicada: Otero Piñeiro, Victoria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras: Martín Gutiérrez, Emilio
Proxectos Arquitectónicos: Pedrós Fernández, Óscar
Urbanística e Ordenación do Territorio: Rodríguez Álvarez, Jorge
2 representantes do estudiantado
Pérez Mosteiro, Eva; Sánchez García, Ana
Xefatura dos servizos administrativos
López-Cortón Díaz, Beatriz
Secretariado
Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión de Normalización Lingüística

Ten como finalidade a de incentivar o emprego do galego en distintos ámbitos da vida universitaria: traballos de investigación, docencia, actividades de dinamización…

Coordinación
Vázquez Mosquera, Xosé Manuel
Representante do PDI
García Requejo, Zaida
Representante do PAS
Carballal Graña, Susana
Representante do alumnado
Sánchez García, Ana

Comisión de Calidade

Dirección (Presidencia)
Lizancos Mora, Plácido
Secretariado e responsable de calidade da ETSAC (Vicepresidente)
Vázquez Díaz, María Sonia
Responsable das titulacións de Grao en Arquitectura e Grao en Estudos de Arquitectura
Abelleira Doldán, Miguel
Responsable do Grado en Paisaxe
García Fontán, Cristina
Coordinador/a do Mestrado en Arquitectura
Creus Andrade, Juan José
Coordinador/a do Mestrado de Rehabilitación
Rodríguez Cheda, José Benito
Xefatura da administracción da ETSAC
López-Cortón Díaz, Beatriz
2 representantes do PDI
Castro García, Óscar; Rodríguez Álvarez, Jorge
2 Representantes alumnos
Picallos Alló, Olalla; Román Carracedo, Sara
1 Representante PAS

Tribunal de Avaliación por Compensación

Dirección
Lizancos Mora, Plácido
Suplencia
Quintáns Eiras, Carlos
Secretariado
Vázquez Díaz, María Sonia
Suplencia 1
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Suplencia 2
Otero Piñeiro, María Victoria
Actuarán no caso de titulacións de Grao ou Mestrado os seus coordinadores/as
Coordinador/a do Grao en Estudos de Arquitectura
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Coordinador/a Mestrado en Arquitectura
Creus Andrade, Juan José
Coordinador/a Mestrado en Arquitectura da Paisaxe
García Fontán, Cristina
Coordinador/a Mestrado en Rehabilitación
Rodríguez Cheda, José Benito
3 vogais do profesorado
Titulares: Pernas Alonso, Inés; Gallego Picard, Pablo; Fernández Albalat Ruiz, Andrés
Suplentes: Caridad Graña, Juan; Rodríguez Cheda, José Benito; Aragón Fitera, Jorge
1 vogal PAS
Titular: Fernández Janeiro, Cristina. Suplente: –
1 vogal do alumnado por cada nivel de estudos
Grao
Titular: Román Carracedo, Sara. Suplente: Torreiro Carro, Alba
Mestrado
Titular: Vázquez Abelenda, Noelia. Suplente: Domínguez Calvo, Manuel

Comisión Académica do Mestrado Universitario en Arquitectura

Dirección (Presidencia)
Lizancos Mora, Plácido
Coordinador/a do título (Vicepresidencia)
Creus Andrade, Juan José
Subdireción xefatura de estudos (Vogal)
Abelleira Doldán, Miguel
Vogais das áreas de coñecemento
Composición Arquitectónica
Titular: Agrasar Quiroga, Fernando. Suplente: Blanco Lorenzo, Enrique
Construcións Arquitectónicas
Titular: Quintáns Eiras, Carlos. Suplente: Bermúdez Graíño, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras
Titular: Martín Gutiérrez, Emilio. Suplente: Suárez Riestra, Félix
Proxectos Arquitectónicos
Titular: Prieto López, Juan Ignacio. Suplente: Crespo González, Cristóbal
Urbanismo e Ordenación do Territorio
Titular: Conde García, Jesús. Suplente: López González, Cándido Jaime
Representantes do alumnado
Román Carracedo, Sara; Vázquez Abelenda, Noelia.
Xefatura da administracción da ETSAC
López-Cortón Díaz, Beatriz
Secretariado
Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión Académica do Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

Dirección (Presidencia)
Lizancos Mora, Plácido
Coordinador/a do título (Vicepresidencia)
Rodríguez Cheda, José Benito
Subdireción xefatura de estudos (Vogal)
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogais das áreas de coñecemento
Composición Arquitectónica
Titular: Paz Agras, Luz. Suplente: Louzao Martínez, Xabier
Construcións Arquitectónicas
Titular: Garitaonaindía de Vera, José Ramón. Suplente: Raya de Blas, Antonio
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras
Titular: Martín Gutiérrez, Emilio. Suplente: Suárez Riestra, Félix
Expresión Gráfica Arquitectónica
Titular: Tarrío Carrodeguas, Santiago. Suplente: López Chao, Vicente
Representante do alumnado
López Ruibal, Estefanía
Xefatura da administracción da ETSAC
López-Cortón Díaz, Beatriz
Secretariado
Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión de Coordinación Interuniversitaria do Grao en Paisaxe (CCIGP)

Director/a da ETSAC (UDC)
Lizancos Mora, Plácido
Coordinador/a do título (UDC)
García Fontán, Cristina
Coordinador/a do título (USC)
Iglesias Díaz, Isabel
Director/a da EPS de Enxeñaría (USC)
Cuesta García, Tomás
Subdirección de Calidade da EPS de Enseñaría (USC)
Fernández Vidal, Xosé Ramón
Subdirección de Calidade da ETSAC (UDC)
Vázquez Díaz, María Sonia

Comisión Académica do Grao en Paisaxe

Dirección ETSAC (Presidencia)
Lizancos Mora, Plácido
Coordinador/a do título
García Fontán, Cristina
Subdirección xefatura de estudos
Abelleira Doldán, Miguel
Responsable de Calidade da ETSAC
Vázquez Díaz, María Sonia
PDI da titulación en representación das áreas implicadas
Expresión Gráfica Arquitectónica
Hermida González, Luis
Matemáticas
Cuéllar Cerrillo, Nuria
Construcciones Arquitectónicas
Santos Vázquez, Ángeles
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras
Aragón Fitera, Jorge
Composición Arquitectónica
Pérez Sánchez, Yolanda
Proxectos Arquitectónicos
Rodríguez Blanco, Emilio
Urbanística e Ordenación do Territorio
Rodríguez Álvarez, Jorge
Representante do PAS
López-Cortón Díaz, Beatriz
Representantes do estudiantado
Vázquez Rosales, Victoria Valentina; Vilanova Dadín, Hío