Goberno

Dacordo co disposto no Regulamento de Réxime interno aprobado polo consello de goberno da Universidade o 15 de maio de 2007  o goberno da escola correspóndelle á xunta de escola e a un/unha director/a que estará asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polo subdirector-xefe de estudos, outros/as subdirectores/as, se é o caso, e o/a secretario/a.

Xunta de Escola

Membros da Xunta de Escola da ETS de Arquitectura (15.10.2020)

Equipo de dirección

Alén da Xunta de Escola, o goberno da ETSA corresponde ao director, asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polos subdirectores e un secretario. Actualmente o equipo de dirección da ETSA está composto polas seguintes persoas:

Director
Plácido Lizancos Mora | etsacdir@udc.es
Secretario e Responsable de Calidade
Emilio Martín Gutiérrez | administracion.etsa@udc.es
Subdirectora e Xefa de estudos
Dolores Otero Chans
Subdirectora de Relacións Internacionais e Alumnado
Zaida García Requejo
Subdirector de Extensión Universitaria e Infraestructuras
Carlos Quintáns Eiras

Comisións

Comisión Permanente
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

É unha comisión en que a Xunta de Escola delega as funcións que especifica o regulamento da Escola. Correspóndelle, entre outros labores, o nomeamento das restantes comisións, propor a orde do día da Xunta de Escola, informar do orzamento anual, elaborar a política académica do centro de acordo coas liñas aprobadas pola Xunta, e aprobar os calendarios de exames e os horarios de aulas.

Presidente: Lizancos Mora, Plácido
Subdirectores:
García Requejo, Zaida
Otero Chans, María Dolores
Quintáns Eiras, Carlos
Secretario: Martín Gutiérrez, Emilio
10 profesores en representación das áreas de coñecemento
Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón; Raya de Blas, Antonio
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis; Tarrío Carrodeguas, Santiago
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Matemática aplicada: Otero Piñeiro, Victoria
Proxectos Arquitectónicos: Crespo González, Cristóbal; Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús
7 representantes do alumnado
Díaz Reiriz, Alejandra; Domínguez Calvo, Manuel; López Arias, Pablo; Muiños Pereira, Javier; Picallos Alló, Olalla; Román Carracedo, Sara; Vázquez Abelenda, Noelia
1 representante do PAS: Mongil García, María Luisa

Comisión Docente
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

É a comisión responsable de coordinar e supervisar a metodoloxía didáctica e o rendemento dos docentes, estudar e informar das solicitudes de revisión de exame así como coordinar e mais supervisar os asuntos e as actividades docentes do centro.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Subdirectora‐Xefa de estudos: Otero Chans, Dolores
Directores e/ou coordinadores das áreas
Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Proxectos Arquitectónicos: Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús
3 representantes do estudantado
Díaz Reiriz, Alejandra; Jaquete González, María; Juan Sierra, Michael
1 representante do PAS: Mongil García, María Luisa
Secretario: Martín Gutiérrez, Emilio

Comisión Económica
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

É a encargada de velar polos asuntos económicos do centro, de investimentos e patrimoniais, de supervisar a xestión económica, os estados das contas e a liquidación anual, previamente á súa aprobación pola Comisión Permanente.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Subdirectora‐Xefa de estudos: Otero Chans, Dolores
Un profesor en representación de cada unha das áreas
Composición Arquitectónica: Blanco Lorenzo, Enrique
Construcións Arquitectónicas: Hermo Sánchez, Víctor
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pernas Alonso, Inés
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Muñíz Gómez, Santiago
Proxectos Arquitectónicos: Carreiro Otero, María Concepción
Urbanística e Ordenación do Territorio: García Fontán, Cristina
3 representantes do estudantado
García Aldao, Alberto; Gómez Gómez, Brais; López Arias, Pablo
Xefa dos servizos administrativos: Mongil García, María Luisa
Secretario: Martín Gutiérrez, Emilio

Comisión de Cultura
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

É a responsable da organización e da coordinación das actividades culturais do centro.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Un profesor en representación de cada unha das áreas
Composición Arquitectónica: Pérez Sánchez, Yolanda
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Expresión Gráfica Arquitectónica: Lorenzo Durán, Margarita
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Freire Tellado, Manuel José
Proxectos Arquitectónicos: Rodríguez Blanco, Emilio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Gallego Picard, Pablo
3 representantes do estudiantado
Gómez Gómez, Brais; Nolasco Cortiñas, Víctor; Picallos Alló, Olalla
1 representante do PAS: de la Serna Varela, Sofía

Comisión de Biblioteca
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

Ten como misión desenvolver a política de adquisicións e o funcionamento da biblioteca do centro, así como da mediateca, a videoteca, o arquivo histórico etc.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Directora da biblioteca: Sanjuan Pedreira, María Araceli
Un profesor en representación de cada unha das áreas
Composición Arquitectónica: García Requejo, Zaida
Construcións Arquitectónicas: Quintáns Eiras, Carlos
Expresión Gráfica Arquitectónica: Amado Lorenzo, Antonio
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Freire Tellado, Manuel José
Proxectos Arquitectónicos: López Bahút, Emma
Urbanística e Ordenación do Territorio: Gallego Picard, Pablo
4 representantes do estudantado
Fraga Cruz, Manuel; Muíños Pereira, Javier; Pérez Casal, Joaquín; Vega Montes, Antía
Un membro do PAS: Graña Seijo, Vanessa

Comisión de Validacións
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

Encárgase de estudar as distintas solicitudes de validación de estudos nacionais ou estranxeiros e de levar á Reitoría a correspondente proposta de validación.

Director: Lizancos Mora, Plácido
Subdirectora‐Xefa de estudos: Otero Chans, Dolores
Un profesor en representación de cada área de coñecemento:
Composición Arquitectónica: Paz Agras, Luz
Construcións Arquitectónicas: Antelo Tudela, Enrique
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pérez Naya, Antonia María
Matemática Aplicada: Otero Piñeiro, Victoria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras: Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Proxectos Arquitectónicos: Pedrós Fernández, Óscar
Urbanística e Ordenación do Territorio: González Harguindey, Javier
2 representantes do estudiantado:
López Arias, Pablo; Pérez Mosteiro, Eva
A xefa dos servizos administrativos correspondente: Miras Cernadas, Herminia
Secretario: Martín Gutiérrez, Emilio

Comisión de Normalización Lingüística
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

Ten como finalidade a de incentivar o emprego do galego en distintos ámbitos da vida universitaria: traballos de investigación, docencia, actividades de dinamización…

Coordinador: Vázquez Mosquera, Xosé Manuel
Representante do PDI: García Requejo, Zaida
Representante do PAS: de la Serna Varela, Sofía
Representante do alumnado: Mosquera García, Miguel

Comisión de Calidade
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

Director (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Secretario e responsable de calidade da ETSAC (Vicepresidente): Martín Gutiérrez, Emilio
Responsable das titulacións de Grao en Arquitectura e Grao en Estudos de Arquitectura: Otero Chans, Dolores
Responsable do Grado en Paisaxe: García Fontán, Cristina
Coordinador do Mestrado en Arquitectura: Creus Andrade, Juan José
Coordinador do Mestrado de Rehabilitación: Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Administradora da ETSAC: Mirás Cernadas, Herminia
2 representantes do PDI: Castro García, Óscar; Rodríguez Álvarez, Jorge
2 Representantes alumnos: López Arias, Pablo; Román Carracedo, Sara
1 Representante PAS: Graña Seijo, Vanessa

Tribunal de Avaliación por Compensación
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

Director (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Suplente (Subdirector): Quintáns Eiras, Carlos
Secretario: Martín Gutiérrez, Emilio
Suplente 1: Vázquez Rodríguez, José Antonio
Suplente 2: Otero Piñeiro, María Victoria
Actuarán no caso de titulacións de Grao ou Mestrado os seus coordinadores
Coordinador Graos en Arquitectura/en Estudos de Arquitectura: Otero Chans, Dolores
Coordinador Mestrado en Arquitectura: Creus Andrade, Juan José
Coordinadora Mestrado en Arquitectura da Paisaxe: García Fontán, Cristina
Coordinador Mestrado en Rehabilitación: Blanco Lorenzo, Enrique
3 vogais profesores
Titulares: Pernas Alonso, Inés; Gallego Picard, Pablo; Fernández Albalat Ruiz, Andrés
Suplentes: Abelleira Doldán, Miguel; Rodríguez Cheda, José Benito; Aragón Fitera, Jorge
1 vogal PAS
Titular: Mirás Cernadas, Herminia. Suplente: Bao Ibe, Rosana
1 vogal alumno por cada nivel de estudos
Grao: Titular: Nolasco Cortiñas, Víctor. Suplente: Vázquez Abelenda, Noelia
Mestrado: Titular: Díaz Reiríz, Alejandra. Suplente: Varela Fernández, Mónica

Comisión Académica do Mestrado Universitario en Arquitectura
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

Director ETSAC (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Coordinador do título (Vicepresidente): Creus Andrade, Juan José
Vogal: Subdirectora-Xefa de estudos Otero Chans, Dolores
Vogais das áreas de coñecemento:
Composición Arquitectónica. Titular: Enrique Manuel Blanco Lorenzo. Suplente: María Luz Paz Agras
Construcións Arquitectónicas. Titular: Carlos Quintáns Eiras. Suplente: José Benito Rodríguez Cheda
Mecánica de Medios continuos e teoría de Estructuras. Titular: Francisco Javier Estévez Cimadevila. Suplente: Félix Leandro Suárez Riestra
Proxectos Arquitectónicos. Titular: Juan Ignacio Prieto López. Suplente: Cristóbal Crespo González
Urbanismo e Ordenación do Territorio. Titular: Jesús Conde García. Suplente: Cándido Jaime López González
Representante do alumnado: Alejandra Díaz Reiríz
Administradora do centro: Herminia Mirás Cernadas
Secretario: Martín Gutiérrez, Emilio

Comisión Académica do Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica
(Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 19 de decembro de 2019)

Director ETSAC (Presidente): Lizancos Mora, Plácido
Coordinador do título (Vicepresidente): Blanco Lorenzo, Enrique
Subdirectora-Xefa de estudos (vogal): Otero Chans, Dolores
Vogais das áreas de coñecemento:
Composición Arquitectónica. Titular: Fernando Agrasar Quiroga. Suplente: Francisco Xavier Louzao Martínez
Construcións Arquitectónicas. Titular: José Ramón Garitaonaindía de Vera. Suplente: Antonio Raya de Blas
Mecánica de Medios continuos e teoría de Estructuras. Titular: Juan Bautista Pérez Valcárcel. Suplente: Francisco Javier Estévez Cimadevila
Expresión Gráfica Arquitectónica. Titular: Tarrío Carrodeguas, Santiago. Suplente: Pérez Naya, Antonia
Representante do alumnado: García Castro, José Manuel
Administradora do centro: Herminia Mirás Cernadas
Secretario: Martín Gutiérrez, Emilio