Política de privacidade

Protección de datos

A Escola Técnica Superior de Arquitectura (UDC) cumpre coa lexislación en materia de protección de datos e concretamente co Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, por iso infórmao de que os datos de carácter persoal que facilite no presente sitio web serán tratados conforme á devandita lexislación pola Universidade da Coruña.A finalidade do tratamento corresponderá á xestión de usuarios para a contestación das suxestións realizadas, ou a resolución de cuestión formuladas dependendo da sección a que se remitise . Para os que se solicitarán as categorías de datos relativas á identificación da persoa, incluíndo o nome e de contacto, onde se incorporará o e-mail do usuario, o teléfono ou o fax, ou ben o enderezo postal en atención á vía de contestación pola que se opte. O tratamento levado a cabo responde exclusivamente aos fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle foron requiridos, procedendo os datos do interesado e estando lexitimada para iso polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar as presentes condicións.

Os ditos datos non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos expresamente previstos na lexislación de protección de datos.

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico:  secretaria.direccion.etsac@udc.es. Igualmente ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Recollida, finalidade e tratamentos de datos
A Escola Técnica Superior de Arquitectura  garante que os datos solicitados a través deste sitio web só utilizaranse para as finalidades propias da devandita web. Ao aceptar estas condicións acéptase que todos os datos introducidos sexan publicados na súa totalidade a excepción do email que só se utilizará a efectos de notificacións e contacto.
As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

Comunicación de información a terceiros
Os datos persoais recollidos non serán cedidos a terceiras organizacións, coa excepción de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando se dispoña do consentimento expreso do usuario.