Arquitecto

Título de Arquitecto recoñecido pola comunidade europea de acordo coa directiva 2005/36/CE

01.12.2017. Publicación no EUR_lex (Boletín oficial da Comunidade Europea) do recoñecemento das titulacións da ETSAC.

Obxectivos formativos

As ensinanzas conducentes á obtención do título oficial de Arquitecta/o deberán proporcionar unha formación axeitada nas bases teóricas e nas tecnoloxías propias desta titulación.

Estes estudos deberán manter o axeitado equilibrio entre os aspectos teóricos e prácticos da formación en Arquitectura e garantir, entre outras, a adquisición de:

  • A aptitude para elaborar proxectos arquitectónicos que satisfagan á vez as esixencias estéticas e técnicas.
  • Un coñecemento axeitado da historia e das teorías da arquitectura, así como das artes, tecnoloxías e ciencias humanas relacionadas.
  • Un coñecemento axeitado do urbanismo, a planificación e as técnicas aplicadas no proceso de planificación.
  • Un coñecemento dos métodos de investigación e preparación do proxecto de construción.
  • O coñecemento dos problemas de concepción estrutural, construción e enxeñaría civil vinculados cos proxectos de edificios.
  • Un coñecemento axeitado dos problemas físicos e das tecnoloxías, así como da función dos edificios, de forma que se dote a estes de todos os elementos para facelos internamente confortables e para protexelos dos factores climáticos.

Saídas profesionais

SECTORES: Empresas de materiais de construción, prefabricados, deseño industrial, interiorismo. Profesión libre. Administración pública. Urbanismo.

FUNCIÓNS: Concepción, proxecto e realización de edificios, instalacións urbanas complexas e saneamento. Asesoría urbanística. Recuperación e restauración de edificios antigos. Paisaxismo. Investigación e docencia. Dirección dos diferentes mandos intermedios que interveñen na construción.

Plan de estudios 1995 (en extinción)

Archivo con Temarios y Plan de Estudios 1995 para legalización del título en castellano

Calendario de extinción do título e última data exames PFC.
Vicerreitoria de Calidade, Títulos e Novas Tecnoloxías. 2 maio 2013

 

TRADUCIÓN AO INGLÉS DA TITULACIÓN E TRAMITACIÓN ANTE O MINISTERIO PARA A CORRESPONDENCIA AO NIVEL MECES