CAMBIOS DE QUENDA CADRIMESTRES PARES

Lémbrase que no taboleiro de anuncios da Dirección do centro encóntrase publicado a listaxe de cambios de quenda concedidos para os cadrimestres pares.

NOTA: Os cambios de quenda concedidos a inicio de curso, en setembro de 2012, seguen vixentes salvo decisión en contra.