MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA – ETSAC / Presentación 01.07.20

Presentación do Curso de Máster Universitario en Arquitectura 2020-21

O Máster Universitario en Arquitectura da ETSAC habilita para o exercicio da profesión de arquitecto na Unión Europea tras cursar os estudos de grao. A formación que ofrece está orientada ao desenvolvemento da actividade profesional nun contexto multidisciplinar onde conviven a innovación tecnolóxica, a esixencia construtiva e unha alta capacidade de resposta proyectual #ante retos cambiantes que afectan á sociedade e o medio ambiente. O Máster conclúe coa elaboración e defensa pública dun Proxecto Fin de Carrera ( PFC).

Coa idea de centrar a atención, para este curso exponse 3 liñas de traballo que forman parte dun mesmo problema universal que a pandemia recente ha desvelado: a falta de reflexión sobre cales deben ser as formas de habitar nun mundo cada vez máis globalizado. A vivenda, espazo doméstico de convivencia familiar, que tivo que ser usado introducindo variacións en espazos comúns (coidados, separacións…) e propios (traballo, lecer…). A residencia comunitaria, non familiar e con algún tipo de necesidade de apoio externo (asistencial), con usos de coidado e atención (maiores, colectivos marxinados, enfermos…), onde se desvelaron graves problemas de xestión e equipamento, pero tamén de falta de condicións mínimas de benestar e unha evidente desconexión coa realidade, polo seu illamento do tecido urbano, social e tecnolóxico. E o aloxamento temporal vinculado a unha paisaxe cultural e ao patrimonio que, a partir das necesidades de control sobre os desprazamentos e o lecer comunitario, sofre unha forte revisión na súa estrutura de funcionamento e relacións. Neste sentido tómase como referencia de todas elas un espazo de traballo próximo, tamén universal e de gran interese como é a cidade de Santiago, en plena actividade coa celebración do xacobeo 21 e que, sen dúbida, servirá de excelente plataforma de apoio para desenvolver as actividades do máster.

El Máster Universitario en Arquitectura de la ETSAC habilita para el ejercicio de la profesión de arquitecto en la Unión Europea tras cursar los estudios de grado. La formación que ofrece está orientada al desarrollo de la actividad profesional en un contexto multidisciplinar dónde conviven la innovación tecnológica, la exigencia constructiva y una alta capacidad de respuesta proyectual ante retos cambiantes que afectan a la sociedad y el medio ambiente. El Máster concluye con la elaboración y defensa pública de un Proyecto Fin de Carrera (PFC).

Con la idea de centrar la atención, para este curso se plantean 3 líneas de trabajo que forman parte de un mismo problema universal que la pandemia reciente ha desvelado: la falta de reflexión sobre cuáles deben ser las formas de habitar en un mundo cada vez más globalizado. La vivienda, espacio doméstico de convivencia familiar, que ha tenido que ser usado introduciendo variaciones en espacios comunes (cuidados, separaciones…) y propios (trabajo, ocio…). La residencia comunitaria, no familiar y con algún tipo de necesidad de apoyo externo (asistencial), con usos de cuidado y atención (mayores, colectivos marginados, enfermos…), dónde se han desvelado graves problemas de gestión y equipamiento, pero también de falta de condiciones mínimas de bienestar y una evidente desconexión con la realidad, por su aislamiento del tejido urbano, social y tecnológico. Y el alojamiento temporal vinculado a un paisaje cultural y al patrimonio que, a partir de las necesidades de control sobre los desplazamientos y el ocio comunitario, sufre una fuerte revisión en su estructura de funcionamiento y relaciones. En este sentido se toma como referencia de todas ellas un espacio de trabajo próximo, también universal y de gran interés como es la ciudad de Santiago, en plena actividad con la celebración del xacobeo 21 y que, sin duda, servirá de excelente plataforma de apoyo para desarrollar las actividades del máster.

 

Usa este enlace para acceder