Acordos da Xunta de Escola ordinaria do 12 de decembro de 2018