Mobilidade internacional 2016-17: elaboración contratos iniciais

le corbu_1

 

0. Esta información  vincúlase á reunión específica e afecta a aqueles que tendo aceptada a súa praza están en proceso de solicitude a destino. [REUNIÓN DE OBRIGADA ASISTENCIA: XOVES 21.04.2016 SALON DE ACTOS ás 13:30]

Dado o momento de curso no que nos atopamos, haberá de considerar estes documentos iniciais como previsión das materias que se esperan cursar  y que poderá ser axustados só unha vez por semestre.

Os alumnos que vaian realizar a súa mobilidade no segundo semestre dispoñen de máis tempo, permitindo coñecer os resultados académicos do primeiro semestre para unha maior precisión na elaboración do contrato inicial [sempre atención ás datas que fixan as universidades de destino]. A ORI  aportou o documento guía para este paso inicial: DESPOIS DA ACEPTACIÓN

 

1. APPLICATION FORMS/SOLICITUDES A DESTINO:

1.1 Relativo a “departamental / academic coordinator” ou coordinador académico, indicade: Evaristo Zas Gómez, erasmus.etsa@udc.es, +34981167000

1.2 Relativo a “institutional coordinator” ou coordinador institucional, indicade: prof. Begoña Crespo, erasmus@udc.es, +34981767000

1.3 Outros contactos na ORI: ver enlace.

1.4 Códigos Erasmus e outras informacións de universidades: http://www.moveonnet.eu/ Só nalgunhas ocasións, o coordinador académico ten que asinar este documento. De ser así se tratará como o resto de documentos segundo o apartado 6 [Tratamento online de documentos]

 

2. DOCUMENTO DE RECOÑECEMENTOTodas as modalidades de mobilidade  [plantillas actualizadas: GRAO Boloña1 unlock15-2, PLAN95_unlock15. Manterase o formato nun único A4 e os hipervínculos enlazaranse sobre o título de cada materia]. Este documento é de uso interno ETSAC, non sendo necesario entregalo na ORI. Neste documento relaciónanse as materias de ambas institucións e enlazaranse os contidos das materias de destino.

2.1 Cada alumno, a partir da información facilitada na convocatoria, deberá realizar unha busca online na universidade de destino, da materia ou conxunto de materias, que coincidan coas materias de orixe segundo as guías docentes. Enlazaranse mediante hipervínculos o contido das materias en destino sobre o título de cada materia, axustándoo ata que a solicitude de recoñecemento sexa aprobada.

2.2 CONDICIÓNS DE MATRICULA son idénticas para un alumno de mobilidade que de non-mobilidade. Ademáis non é posible cursar durante a mobilidade materias de fin de estudos [TFC, TFG]. Ver ETSAC_requisitos mobilidade e normativa xestión académica da UDC.

2.3 NUMERO DE CREDITOS TOTAIS [na UDC]. Plantexaranse contratos iniciais que non superen os 60 créditos ECTS ou 90 créditos Plan95 en mobilidades iniciais. Os mínimos defínense na Convocatoria de mobilidade segundo a duración da estadía [18ECTS semestral ou 36ECTS anual] e os máximos serán os indicados na normativa correspondente, 78 créditos anuais [normativa xestión académica da UDC]. A conversión ECTS a Plan95 realízase co factor x1,5 en todas as materias salvo en libre elección. Cando os créditos non fosen ECTS ou tivesen unha carga lectiva diferente, indicarase e comparará a través da carga PRESENCIAL en horas, e indicarase entre parentese [exemplo destino e orixe: 6 créditos ETSAC (60h)]. Non se permitirán diferenzas superiores ao 5% en créditos ou equivalente en horas, entre as materias de orixe e destino. Non se permitirán máis de dúas materias dunha mesma área de coñecemento por mobilidade anual.

2.4 Cada alteración de materias en destino suporá alterar este documento e solicitar novamente a equivalencia, xerando un novo documento de recoñecemento e a modificación correspondente do learning agreement (só unha por semestre).

2.5 Insertarase unha fotografía recente e a sinatura escaneada do alumno

2.6 Gardarase en formato pdf [ollo que o tamaño sexa reducido, <1Mb] e denominarase segundo o apartado 6.

2.7 Revisarase que todos os datos incorporados son correctos previo ao envío, con especial atención aos códigos das materias en orixe e destino.

 

3. BILATERAL · CONTRATO DE APRENDIZAXE [word]

3.1 Táboas materias UDC e de Universidade de destino disposta de modo idéntico ao documento de recoñecemento [anterior apartado]

3.2 Asinarase e denominarase en formato PDF para o envío segundo o especificado no apartado 6.

 

4. ERASMUS+ · LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES [word]

É o novo formato para Erasmus+, que reúne nun todos os documentos que anteriormente se utilizaban para antes, durante e despois do proceso.

4.1 Táboa A [proposed mobility programme] e táboa B [Set of components to be replaced at sending insitution] serán cubertas de modo idéntico ao documento de recoñecemento [apartado 2].

4.2 Para esta fase será únicamente necesario cubrir as primeiras páxinas do documento, incorporándose posteriormente o resto de  seccións [during the mobility and after de mobility]

4.3 Cuberto e asinado polo solicitante será preparado para enviar en formato PDF [cuidar que o tamaño sexa reducido] segundo o especificado no apartado 6.

5. LIBRE MOBILIDADE, fóra da convocatoria [información e documentos, que serán tramitados do mesmo modo]

6. TRATAMENTO ONLINE DOS DOCUMENTOSTodas as modalidades de mobilidade

6.1 CORREO-E. Todos os documentos serán tratados a través de correo electrónico, evitando o uso de papel no proceso. Serán enviados a erasmus.etsa@udc.es pero no caso dos documentos iniciais só cando foran xa revisados e dados o visto bo polo coordinador de maneira presencial (martes e xoves de 11:00 a 13:00h)

6.2 ASUNTOS. Os asuntos das mensaxes indicaranse segundo:

2016.17_MOBILIDADE_DESTINO*_APELIDO1 APELIDO2, NOME_ASUNTO

exemplo (maiúsculas sen acentos):

2016.17_BILATERAL_UFRJ_ARIO MEVOY, PEPE_M1 *segundo código en táboa de destinos

6.3 ADXUNTOS. Non se premitirán documentos adxuntos aos correos. Haberán de enlazarse sempre a través dun servizo online [preferentemente enlace Dropbox]. Os documentos virán cubertos e asinados polo interesado en formato PDF, e denominándoos do mesmo xeito que o asunto:

2016.17_MOBILIDADE_ DESTINO_APELIDO1  APELIDO2, NOME_M0.pdf

exemplos (maiúsculas sen acentos):

2016.17_ERASMUS_POLIBARI_ARIO MEVOY, PEPE_M0_recoñecemento.pdf

2016.17_ERASMUS_POLIBARI_ARIO MEVOY, PEPE_M2_learning.pdf

6.4 Os DOCUMENTOS ASINADOS polo coordinador serán devoltos do mesmo xeito asinados dixitalmente, de modo que poidan imprimirse e entregarse onde corresponda. O proceso e denominación repetirase nas modificacións de contrato xa unha vez en destino.

6.5 IMPORTANTE: NON CUMPRIR OS CRITERIOS DE FORMATO PARALIZARÁ O PROCESO DE TRAMITACIÓN, SÓ TRAMITÁNDOSE OS QUE CUMPRAN OS REQUISITOS INDICADOS.

7. PROXIMAS REUNIÓNS Unha vez aceptadas as solicitudes en destino realizaranse reunións informativas previas á saída nas que participará tamén persoal de Administración e ás que haberá que acudir xunto co representante designado.