Resolución Rectoral | Calendario de pagos fraccionados

Rectorado acaba de publicar una nueva Resolución Rectoral mediante la que se modifica el calendario establecido para efectuar el pago fraccionado de los precios públicos de matrícula.

RESOLVO, ao abeiro do disposto no artigo 34 da Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2019/2020, adiar o cuarto prazo de pagamento dos prezos públicos de matrícula até o momento en que perda vixencia o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, como medida necesaria para evitar prexuízos nos dereitos e intereses do estudantado.
A continuación do cómputo dos prazos será comunicada no momento que corresponda aos decanos e directores, e ás administracións e unidades de xestión académica integrada (UXAI) das facultades e escolas desta universidade.

Enlace al texto completo.