Comunicado | Notice COVID-19 14.03.2020 16:00

Estimada comunidade ETSAC

Estimada comunidad ETSAC

Dear ETSAC community,

 En consideración á Resolución reitoral deste sábado 14 de marzo, emitida ás 13:47, ditando instrucións para o peche ao público das instalacións universitarias da UDC, debo anunciar que esta dirección, consultados os diversos servizos do centro

RESOLVE

O PECHE DA ETSAC E DO EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS CON EFECTO INMEDIATO DESDE O LUNS 16 (INCLUSIVE) e o establecemento do seguinte réxime:

O edificio da ETSAC permanecerá formalmente aberto de 09.00h a 19:00h, custodiado por un conserxe. Permítese a acceso pero non a permanencia de persoas nos seus espazos.

O edificio de Departamentos permanecerá pechado. Permítese o acceso para o PDI nas mesmas condicións que durante os días festivos.

Traballamos na definición do réxime de servizo mínimos que é preciso definir por imperativo legal en tanto non se ordene polas autoridades competentes outro réxime.

Aproveito a ocasión para invitarvos, en beneficio da saúde colectiva, a non acudir ao centro en ningún caso, baixo ningún concepto, desenvolvendo as vosas actividades por medios non presenciais.

A precipitación coa que se producen os acontecementos e a grande complexidade da situación lévame a pedirvos e agradecervos a máxima colaboración como xa se veu dando até o momento.

Seguiremos informando.

——————————————————————————————————————————-

En consideración a la Resolución del Rector de este sábado 14 de marzo, emitida a las 13:47, que dicta las instrucciones para el cierre público de las instalaciones universitarias de la UDC, debo anunciar que esta dirección, consultados los diversos servicios del centro

RESUELVE

EL CIERRE DE LA ETSAC Y DEL EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS CON EFECTO INMEDIATO A PARTIR DEL LUNES 16 (INCLUIDO) Y EL ESTABLECIMEINTO DEL  SIGUIENTE RÉGIMEN:

El edificio ETSAC permanecerá formalmente abierto de 09.00h a 19.00h, custodiado por un conserje. Se permite el acceso, pero no la permanencia de las personas en sus espacios.

El edificio de Departamentos permanecerá cerrado. Se permite el acceso al PDI en las mismas condiciones que durante los días festivos.

También trabajamos para definir el régimen de servicios mínimos que debe definirse por imperativo legal en tanto las autoridades competentes no ordenen ningún otro régimen.

Aprovecho la oportunidad para invitaros, en beneficio de la salud colectiva, a no acudir al centro en ningún caso, bajo ningún concepto, desarrollando vuestras actividades por medios no presenciales.

La precipitación con la que tienen lugar los eventos y la gran complejidad de la situación me llevan a pediros y agradeceros la máxima colaboración, como ha estado sucediendo hasta ahora.

Seguiremos informando.

——————————————————————————————————————————-

Regarding the Rector’s order, launched on Saturday, March 14, issued at 1:47 p.m., which dictates the instructions for the public closure of the UDC university facilities, I must announce that I have took the decision, after hearing the various services of the center

TO ORDER 

RESOLVES 

THE CLOSURE OF THE ETSAC AND THE DEPARTMENT BUILDING WITH IMMEDIATE EFFECT FROM MONDAY 16 (INCLUDED) AND THE LAUNCHING OF THIS OPERATING REGIME:

The ETSAC building will remain formally open from 09:00 to 19:00, guarded by a concierge. Access is allowed, but not the permanence of people in their spaces.

The Department building will remain closed. Access to the POI is allowed under the same conditions as during holidays.

We also work to define the minimum services regime that must be defined by legal imperative as long as the competent authorities do not order any other regime.

I take the opportunity to invite you, for the benefit of collective health, not to go to the center under any circumstances, under any circumstances, developing your activities through non-contact means.

The haste with which the events take place and the great complexity of the situation lead me to ask and thank you for the maximum collaboration, as has been the case up to now.

We will continue to report.