Servizo Conserxaría

Servizo Conserxaría
E.T.S.A. (Extensión 5014)
Edificio Departamentos (Extensión 5200)
conserxaria.etsa@udc.es

Relación de Servizos que presta, entre outros:

  • Informar e orientar os usuarios. Facilitar ao usuario/a de forma directa e/ou mediante información exposta, a resposta ás súas demandas informativas sobre aspectos relacionados coa Universidade da Coruña ou derivándoo/á o Servizo correspondente. Esta información poderá ser demandada e resolta tanto de maneira presencial como telefónica ou a través do correo electrónico.
  • Soporte á docencia, a investigación e os servizos, realizando:

.- Apertura e peche das instalacións.
.- Aceso e apagado de luces.
.- Preparación de aulas para docencia.
.- Preparación de espazos para actos.
.- Subministración do material didáctico e audiovisual necesario para o desenvolvemento as actividades docentes e académicas.

Papel de exame DIN A3.
Fichas estudante (3 Modelos).
Portátiles.
Cables: V.G.A. e audio.
Chaves armarios multimedia aulas.

.- Asistencia básica á comunidade universitaria no uso de novas tecnoloxías.

  • Xestión da correspondencia do Centro, entendendo por tal, a recepción, clasificación, distribución, franqueo e envío da correspondencia e paquetería entrante e saínte.
  • Custodia e control de chaves e dispositivos de acceso das instalacións, para permitir o acceso a acódelas usuarias ás dependencias de uso común, e a aquelas autorizadas a espazos concretos, mediante o préstamo de chaves e dispositivos de acceso.
  • Supervisión da conservación das infraestruturas. Revisión continuada das instalacións e atención dos avisos de avarías, melloras, montaxes e incidencias, comunicándoos á Dirección do Centro e realizando o seguimento correspondente.
  • Supervisión dos servizos de limpeza e seguridade. Velando polo mantemento do bo estado das condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade das instalacións.
  • Recepción dos obxectos perdidos no Centro.