Goberno

Dacordo co disposto no Regulamento de Réxime interno aprobado polo consello de goberno da Universidade o 15 de maio de 2007  o goberno da escola correspóndelle á xunta de escola e a un/unha director/a que estará asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polo subdirector-xefe de estudos, outros/as subdirectores/as, se é o caso, e o/a secretario/a.

XUNTA DE ESCOLA

MEMBROS DA XUNTA DE ESCOLA DA ETS DE ARQUITECTURA 07.03.2017

EQUIPO DE DIRECCIÓN

Alén da Xunta de Escola, o goberno da ETSA corresponde ao director, asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polos subdirectores e un secretario. Actualmente o equipo de dirección da ETSA está composto polas seguintes persoas:

Director:
Fernando Agrasar Quiroga
etsacdir@udc.es

Secretaria:
María Victoria Otero Piñeiro
administracion.etsa@udc.es

Subdirector-Xefe de estudos
José Antonio Vázquez Rodríguez
subdireccion.etsa@udc.es
xefedeestudos.etsa@udc.es

Subdirectora:
Amparo Casares Gallego
amparo.casares@udc.es

Subdirector:
Antonio Raya de Blas
calidad.etsa@udc.es

Subdirector:
Evaristo Zas Gómez
ezg@udc.es

COMISIÓNS

Comisión Permanente (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)
É unha comisión en que a Xunta de Escola delega as funcións que especifica o regulamento da Escola. Correspóndelle, entre outros labores, o nomeamento das restantes comisións, propor a orde do día da Xunta de Escola, informar do orzamento anual, elaborar a política académica do centro de acordo coas liñas aprobadas pola Xunta, e aprobar os calendarios de exames e os horarios de aulas.

Presidente: Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirectores

Casares Gallego, Amparo
Raya de Blas, Antonio
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Zas Gómez, Evaristo

Secretaria: Otero Piñeiro, María Victoria

10 profesores en representación das áreas de coñecemento

Composición: Soraluce Blond, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Fernández Madrid, Joaquín; Dios Vieitez, María Jesús
Expresión Gráfica Arquitectónica: Fraga López, Francisco Javier; Pernas Alonso, María Inés
Mecánica de Medios Continuos: Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Matemática aplicada: Fernández Esteller, Rosa María
Proxectos Arquitectónicos: Crespo González, Cristóbal; Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Creus Andrade, Juan

7 representantes do alumnado

Artime Muñiz, Sergio
Ayude Fernández, José Ángel
Froján Castro, Juan
Hermida Castro, Begoña
Ogando Fernández, Andrea
Picado Filgueira, Miguel
Rodríguez-Carrera Iglesias, Senén

1 representante do PAS:  Mongil García, María Luisa

Comisión Docente (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)

É a comisión responsable de coordinar e supervisar a metodoloxía didáctica e o rendemento dos docentes, estudar e informar das solicitudes de revisión de exame así como coordinar e mais supervisar os asuntos e as actividades docentes do centro.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirector‐Xefe de estudos: Vázquez Rodríguez, Jose Antonio
Directores e coordinadores dos departamentos

Composición: Soraluce Blond, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Raya de Blas, Antonio
Métodos Matemáticos e de Representación: Fernández Esteller, Rosa María
Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo: Creus Andrade, Juan
Representación e Teoría Arquitectónica: Pernas Alonso, María Inés
Tecnoloxía da Construción: Estévez Cimadevila, Francisco Javier

3 representantes do estudantado

Artime Muñiz, Sergio
Baños Selas, Uxía
Buxán Raposo, Rosalía

Secretaria: Otero Piñeiro, María Victoria
1 representante do PAS: Mongil García, María Luisa

Comisión Económica (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)
É a encargada de velar polos asuntos económicos do centro, de investimentos e patrimoniais, de supervisar a xestión económica, os estados das contas e a liquidación anual, previamente á súa aprobación pola Comisión Permanente.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirector‐Xefe de estudos: Vázquez Rodríguez, Jose Antonio
Un profesor en representación de cada departamento

Composición: Blanco Lorenzo, Enrique
Construcións Arquitectónicas: Hermo Sánchez, Víctor
Métodos Matemáticos e de Representación: Rodríguez Seijo, José Manuel
Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo: Crespo González, Cristóbal
Representación e Teoría Arquitectónica: Fraga López, Francisco Javier
Tecnoloxía da Construción: Muñiz Gómez, Santiago

3 representantes do estudantado

Andrés Álvarez, Cristina
Cubillo Bravo, Rafael
García Garrido, Rubén

Secretaria: Otero Piñeiro, María Victoria
A xefa dos servizos administrativos: Mongil García, María Luisa

Comisión de Cultura (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)
É a responsable da organización e da coordinación das actividades culturais do centro.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Un profesor en representación de cada un dos departamentos

Composición: Pérez Sánchez, Yolanda
Construcións Arquitectónicas: Quintáns Eiras, Carlos
Métodos Matemáticos e de Representación: Martín Gutiérrez, María Emma
Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo: Rodríguez Blanco, Emilio
Representación e Teoría Arquitectónica: Lorenzo Durán, Margarita
Tecnoloxía da Construción: Sabín Díaz, Patricia

3 representantes do estudiantado

Froján Castro, Juan
Ibáñez Ferrera, Pablo
Rodríguez Carrera-Iglesias, Senén

1 representante do PAS: Hermida Calviño, Carmen

Comisión de Biblioteca (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)
Ten como misión desenvolver a política de adquisicións e o funcionamento da biblioteca do centro, así como da mediateca, a videoteca, o arquivo histórico etc.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Directora da biblioteca: Sanjuan Pedreira, María Araceli
Un profesor en representación de cada un dos departamentos

Composición: López Salas, Estefanía
Construcións Arquitectónicas: Quintáns Eiras, Carlos
Métodos Matemáticos e de Representación: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo: Rodríguez Blanco, Emilio
Representación e Teoría Arquitectónica: Amado Lorenzo, Antonio
Tecnoloxía da Construción: Freire Tellado, Manuel José

4 representantes do estudantado

Artime Muñíz, Sergio
Cubillo Bravo, Rafael
Queiro Arias, Álvaro
Rodríguez-Carrera Iglesias, Senén

Un membro do PAS: Graña Seijo, Vanessa

Comisión de Validacións (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)
Encárgase de estudar as distintas solicitudes de validación de estudos nacionais ou estranxeiros e de levar á Reitoría a correspondente proposta de validación.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirector‐Xefe de estudos: Vázquez Rodríguez, Jose Antonio
Un profesor en representación de cada área de coñecemento:

Composición Arquitectónica: Paz Agras, Luz
Construcións Arquitectónicas: Raya De Blas, Antonio
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pérez Naya, Antonia María
Matemática Aplicada: Martín Gutiérrez, María Emma
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras: Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Proxectos Arquitectónicos: Fernández-Albalat Ruíz, Andrés
Urbanística e Ordenación do Territorio: García Fontán, Cristina

2 representantes do estudiantado:

Alejo Fernández, Gabriel
Calviño Pérez, Alejandro

Secretaria: Otero Piñeiro, María Victoria
A xefa dos servizos administrativos correspondente: Miras Cernadas, Herminia

Comisión de Normalización Lingüística (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)
Ten como finalidade a de incentivar o emprego do galego en distintos ámbitos da vida universitaria: traballos de investigación, docencia, actividades de dinamización…

Coordinador: Zas Gómez, Evaristo
Representante do PDI: Otero Piñeiro, María Victoria
Representante do PAS: González Novoa, Carmen Cristina
Representante do alumnado: Buxán Raposo, Rosalía

Comisión de Calidade (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)

Director ETSAC (presidente) : Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirector responsable de calidade ETSAC (vicepresidente): Raya De Blas, Antonio
Secretaria ETSAC (secretaria): Otero Piñeiro, María Victoria

Responsable das titulacións Arquitecto, Grao en Arquitectura e Grao en Estudos de Arquitectura: Vázquez Rodríguez, José Antonio
Coordinadora do Mestrado en Arquitectura: Casares Gallego, Amparo
Coordinador do Mestrado de Rehabilitación: Martín Gutiérrez, Emilio
Coordinadora do Mestrado Juana de Vega: García Fontán, Cristina

Administradora da ETSAC: Mirás Cernadas, Herminia

2 representantes do PDI: Castro García, Óscar; Fernández Esteller, Rosa María
2 Representantes alumnos: Burés Ares, Daniel; Gayoso Padula, Carlos Antonio
1 Representante PAS: Graña Seijo, Vanessa
1 Representante UTC:

Tribunal de Avaliación por Compensación (Pendente de novo nomeamento)

Tribunal da Proba de Aptitude (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2016)

Director do Centro: Agrasar Quiroga, Fernando
Catedráticos e profesores das seguintes áreas de coñecemento:

Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construccións Arquitectónicas:  Rodríguez Cheda, José Benito
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pérez Naya, Antonia María
Mecánica de Medios continuos e teoría de Estructuras: Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Proxectos Arquitectónicos: Crespo González, Cristóbal
Urbanismo e Ordenación do Territorio: Creus Andrade, Juan J.