Goberno

Dacordo co disposto no Regulamento de Réxime interno aprobado polo consello de goberno da Universidade o 15 de maio de 2007  o goberno da escola correspóndelle á xunta de escola e a un/unha director/a que estará asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polo subdirector-xefe de estudos, outros/as subdirectores/as, se é o caso, e o/a secretario/a.

XUNTA DE ESCOLA

MEMBROS DA XUNTA DE ESCOLA DA ETS DE ARQUITECTURA 07.03.2019

EQUIPO DE DIRECCIÓN

Alén da Xunta de Escola, o goberno da ETSA corresponde ao director, asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polos subdirectores e un secretario. Actualmente o equipo de dirección da ETSA está composto polas seguintes persoas:

Director:
Fernando Agrasar Quiroga
etsacdir@udc.es

Secretario:
Antonio Raya de Blas
administracion.etsa@udc.es

Subdirector-Xefe de estudos
José Antonio Vázquez Rodríguez
subdireccion.etsa@udc.es
xefedeestudos.etsa@udc.es

Subdirectora:
Amparo Casares Gallego
amparo.casares@udc.es

Subdirector:
María victoria Otero Piñeiro
calidad.etsa@udc.es

Subdirector:
Evaristo Zas Gómez
ezg@udc.es

COMISIÓNS

Comisión Permanente (Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 09 de xullo de 2018)
É unha comisión en que a Xunta de Escola delega as funcións que especifica o regulamento da Escola. Correspóndelle, entre outros labores, o nomeamento das restantes comisións, propor a orde do día da Xunta de Escola, informar do orzamento anual, elaborar a política académica do centro de acordo coas liñas aprobadas pola Xunta, e aprobar os calendarios de exames e os horarios de aulas.

Presidente: Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirectores

Casares Gallego, Amparo
Raya de Blas, Antonio
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Zas Gómez, Evaristo

Secretaria: Otero Piñeiro, María Victoria

10 profesores en representación das áreas de coñecemento

Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Fernández Madrid, Joaquín; Dios Vieitez, María Jesús
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis; Tarrío Carrodeguas, Santiago
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Matemática aplicada: Martín Gutiérrez, María Emma
Proxectos Arquitectónicos: Crespo González, Cristóbal; Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Martínez Suárez, Xosé Lois

7 representantes do alumnado

Artime Muñiz, Sergio
Díaz Reiriz, Alejandra
Muiños Pereira, Javier
Ogando Fernández, Andrea
Pérez Rodríguez, Isora
Rodríguez Caridad, Xoan
de la Uz Fernández, Ricardo

1 representante do PAS:  Mongil García, María Luisa (convidada)

Comisión Docente (Modificada na Xunta de Escola da ETSAC o 09 de xullo de 2018)

É a comisión responsable de coordinar e supervisar a metodoloxía didáctica e o rendemento dos docentes, estudar e informar das solicitudes de revisión de exame así como coordinar e mais supervisar os asuntos e as actividades docentes do centro.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirector‐Xefe de estudos: Vázquez Rodríguez, Jose Antonio
Directores e/ou coordinadores das áreas

Composición Arquitectónica: Alonso Pereira, José Ramón
Construcións Arquitectónicas: Fernández Madrid, Joaquín
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Proxectos Arquitectónicos: Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Martínez Suárez, Xosé Lois

3 representantes do estudantado

Díaz Reiriz, Alejandra
Juan Sierra, Michael
Pérez Rodríguez, Isora

Secretaria: Otero Piñeiro, María Victoria
1 representante do PAS: Mongil García, María Luisa (convidada)

Comisión Económica (Modificada na Comisión Permanente da ETSAC o 24 de maio de 2018)
É a encargada de velar polos asuntos económicos do centro, de investimentos e patrimoniais, de supervisar a xestión económica, os estados das contas e a liquidación anual, previamente á súa aprobación pola Comisión Permanente.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirector‐Xefe de estudos: Vázquez Rodríguez, Jose Antonio
Un profesor en representación de cada unha das áreas

Composición Arquitectónica: Blanco Lorenzo, Enrique
Construcións Arquitectónicas: Hermo Sánchez, Víctor
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pernas Alonso, Inés
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Muñíz Gómez, Santiago
Proxectos Arquitectónicos: Carreiro Otero, María Concepción
Urbanística e Ordenación do Territorio: García Fontán, Cristina

3 representantes do estudantado

Muíños Pereira, Javier
Rodríguez Carrera-Iglesias, Senén
de la Uz Fernández, Ricardo

Secretaria: Otero Piñeiro, María Victoria
A xefa dos servizos administrativos: Mongil García, María Luisa

Comisión de Cultura (Actualizada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 20178
É a responsable da organización e da coordinación das actividades culturais do centro.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Un profesor en representación de cada unha das áreas

Composición Arquitectónica: Pérez Sánchez, Yolanda
Construcións Arquitectónicas: Quintáns Eiras, Carlos
Expresión Gráfica Arquitectónica: Lorenzo Durán, Margarita
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Freire Tellado, Manuel José
Proxectos Arquitectónicos: Rodríguez Blanco, Emilio
Urbanística e Ordenación do Territorio: López González, Cándido Jaime

3 representantes do estudiantado

García Pérez, Santiago
Pérez Rodríguez, Isora
de la Uz Fernández, Ricardo

1 representante do PAS: de la Serna Varela, Sofía (convidada)

Comisión de Biblioteca (Actualizada na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2018)
Ten como misión desenvolver a política de adquisicións e o funcionamento da biblioteca do centro, así como da mediateca, a videoteca, o arquivo histórico etc.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Directora da biblioteca: Sanjuan Pedreira, María Araceli
Un profesor en representación de cada unha das áreas

Composición Arquitectónica: García Requejo, Zaida
Construcións Arquitectónicas: Quintáns Eiras, Carlos
Expresión Gráfica Arquitectónica: Amado Lorenzo, Antonio
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Freire Tellado, Manuel José
Proxectos Arquitectónicos: López Bahút, Emma
Urbanística e Ordenación do Territorio: Gallego Picard, Pablo

4 representantes do estudantado

Díaz Reiriz, Alejandra
Fraga Cruz, Manuel
Rodríguez Caridad, Xoan
Vázquez Abelenda, Noelia

Un membro do PAS: Graña Seijo, Vanessa (convidada)

Comisión de Validacións (Actualizada na Comisión Permanente da ETSAC o 10 de outubro de 2017)
Encárgase de estudar as distintas solicitudes de validación de estudos nacionais ou estranxeiros e de levar á Reitoría a correspondente proposta de validación.

Director: Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirector‐Xefe de estudos: Vázquez Rodríguez, Jose Antonio
Un profesor en representación de cada área de coñecemento:

Composición Arquitectónica: Paz Agras, Luz
Construcións Arquitectónicas: Raya De Blas, Antonio
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pérez Naya, Antonia María
Matemática Aplicada: Martín Gutiérrez, María Emma
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras: Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Proxectos Arquitectónicos: Pedrós Fernández, Óscar
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús

2 representantes do estudiantado:

Juan Sierra, Michael
Rodríguez Beltrán, Sonia

Secretaria: Otero Piñeiro, María Victoria
A xefa dos servizos administrativos correspondente: Miras Cernadas, Herminia

Comisión de Normalización Lingüística (Actualizada na Xunta de Escola o 12 de decembro de 2018)
Ten como finalidade a de incentivar o emprego do galego en distintos ámbitos da vida universitaria: traballos de investigación, docencia, actividades de dinamización…

Coordinador: Zas Gómez, Evaristo
Representante do PDI: Otero Piñeiro, María Victoria
Representante do PAS: de la Serna Varela, Sofía
Representante do alumnado: Juan Sierra, Michael

Comisión de Calidade (Actualizada na Comisión Permanente da ETSAC o 10 de outubro de 2017)

Director ETSAC (presidente) : Agrasar Quiroga, Fernando
Subdirector responsable de calidade ETSAC (vicepresidente): Raya De Blas, Antonio
Secretaria ETSAC (secretaria): Otero Piñeiro, María Victoria

Responsable das titulacións Arquitecto, Grao en Arquitectura e Grao en Estudos de Arquitectura: Vázquez Rodríguez, José Antonio
Coordinadora do Mestrado en Arquitectura: Casares Gallego, Amparo
Coordinador do Mestrado de Rehabilitación: Martín Gutiérrez, Emilio
Coordinadora do Mestrado Juana de Vega: García Fontán, Cristina

Administradora da ETSAC: Mirás Cernadas, Herminia

2 representantes do PDI: Castro García, Óscar; Rodríguez Álvarez, Jorge
2 Representantes alumnos: Artime Muñiz, Sergio; Rodríguez Beltrán, Sonia
1 Representante PAS: Graña Seijo, Vanessa (convidada)
1 Representante UTC:

Tribunal de Avaliación por Compensación (Nomeado na Xunta de Escola da ETSAC o 12 de decembro de 2018)

Director ETSAC (Presidente): Fernando Agrasar Quiroga
Suplente (Subdirector): Zas Gómez, Evaristo
Secretaria ETSAC (Secretaria): Otero Piñeiro, María Victoria
Suplente: Otero Chans, María Dolores
Actuarán no caso de titulacións de Grao ou Mestrado os seus coordinadores
Coordinador Graos en Arquitectura/en Estudos de Arquitectura: Vázquez Rodríguez, José Antonio
Coordinadora Mestrado en Arquitectura: Casares Gallego, Amparo
Coordinadora Mestrado en Arquitectura da Paisaxe: García Fontán, Cristina
Coordinador Mestrado en Rehabilitación: Martín Gutiérrez, Emilio
3 vogais profesores
Titulares: Caridad Graña, Juan; Hermo Sánchez, Víctor; Martín Gutiérrez, Emilio
Suplentes: Lizancos Mora, Plácido; Vázquez Mosquera, Xosé Manuel; Vidal Pérez, Francisco José
1 vogal PAS
Titular: Mirás Cernadas, Herminia Suplente: Bao Ibe, Rosana
1 vogal alumno por cada nivel de estudos
-Grao Titular: Juan Sierra, Michael / Suplente: Vázquez Abelenda, Noelia
-Mestrado Titular: Rodríguez Beltrán, Sonia / Suplente: Hermida Castro, Begoña

Comisión Académica do Mestrado Universitario en Arquitectura (Nomeada na Xunta de Escola da ETSAC o 18 de decembro de 2018)

Presidente/a: Director/a do centro

Vicepresidente/a: Coordinador/a do título

Secretario/a: Secretario/a do centro
Vogais das áreas de coñecemento:

Composición Arquitectónica. Titular: Enrique Manuel Blanco Lorenzo. Suplente: María Luz Paz Agras
Construcións Arquitectónicas. Titular: Carlos Quintáns Eiras. Suplente: Víctor Hermo Sánchez
Mecánica de Medios continuos e teoría de Estructuras. Titular: Francisco Javier Estévez Cimadevila. Suplente: Félix Leandro Suárez Riestra
Proxectos Arquitectónicos. Titular: Juan Ignacio Prieto López. Suplente: Cristóbal Crespo González
Urbanismo e Ordenación do Territorio. Titular: Jesús Conde García. Suplente: Cándido Jaime López González

Representante do alumnado: Alejandra Díaz Reiríz

Administrador/a do centro: Herminia Mirás Cernadas