Publicación da memoria do proxecto MAGA

maga_10

O Instituto da Muller, dependente do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, ven de publicar, dentro dos estudos en liña 2014, a memoria resumo do proxecto desenvolvido por MAGA.

Máis información: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/Las_mujeres_arq uitectas_Galicia.pdf